Sídliště Solidarita / architektonicko urbanistická studie veřejných prostor

Sídliště Solidarita,
architektonicko urbanistická studie veřejných prostor

autor: Bronislav Stratil
spolupráce: Jan Špilar, Dita Mrázková
místo: sídliště Solidarita, Praha 10
investor: MČ Praha 10
fáze projektu: projektová dokumentace / v realizaci, 2014

Veřejný prostor, města

Prioritou této studie je celkové zkvalitnění prostorů řešeného území
z hlediska funkčního, estetického a bezpečnostního se zaměřením
na zpřehlednění veřejných prostor a posílení významu ploch centrálního
charakteru. Studie navrhuje celkovou výměnu a kultivaci všech
pochozích a pojízdných ploch. Navržené úpravy jsou provedeny
s ohledem na historickou výjimečnost sídliště a na architektonickou
hodnotu a styl řešeného území. Navržené úpravy jsou civilní a jednoduché
ve svém výrazu, s důrazem na funkčnost a přehlednost,
odpovídající stylu architektury sídliště s mírnými prvky počínajícího
brutalismu a elegantním detailem konstrukce. Navržené materiály
jsou vybrány s ohledem na historickou skutečnost a charakter místa.
Projekt pracuje s velkorysou velkoformátovou betonovou dlažbou
v neustálé kombinaci s drobnou kamennou mozaikou (žula) vhodně
doplněné o živičné plochy s grafickou aplikací. Pojížděné plochy jsou
navrženy v tradičním živičném materiálu doplněném o kamenné
žulové plochy v místě křížení komunikací. V detailu řešení se jedná
o plochy křižujících se vozovek vyvýšené do úrovně přilehlých
chodníků s rozšířenými nárožími. Vytváří se tak přirozené zpomalovací
prvky, které vyhovují současnému trendu přednostního řešení
křižovatek méně zatížených komunikací v úrovni pěších ploch
bez výškových bariér. Plochy pro parkování mohou být zvýrazněny
betonovou nebo kamennou dlažbou.

Projekty